Politica de privacidade

A visita a este Website non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre se mesmo. No caso de que proporcione o usuario algunha información de carácter persoal, os datos recolleitos neste website serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, na súa redacción dada pola Lei 62/2003, de 30 de decembro. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados aos ficheiros de carácter persoal dos que é responsable Cruz dopico s.l. empresa inscrita en Rexistro Mercantil de Lugo, que cumprirá coa súa obrigación de notificación previa á Axencia de Protección de Datos, da creación de ficheiros de carácter persoal e así mesmo comunicará á citada Axencia, os cambios que se produzan na finalidade do ficheiro automatizado, no seu responsable e na dirección da súa localización. O Rexistro Xeral de Protección de Datos inscribirá os ficheiros, asegurándose Cruz dopico s.l., que as notificacións se axustan aos requisitos exixibles.

Así mesmo Cruz dopico, S.L., adoptará todas as Medidas de Seguridade en relación cos ficheiros e os datos tratados neles, de acordo co previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consenten inequivocamente a incorporación dos seus datos aos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal, dos que sexa responsable Cruz dopico s.l.así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos co fin de que poidan ser utilizados por Cruz dopico s.l.,cunha finalidade comercial, financeira, de personalización, operativa e actividades propias do seu obxecto social, autorizando expresamente Cruz dopico s.l.L., para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia ao obxecto de adecuar as súas ofertas ao perfil particular. Cruz dopico s.l.poderá conservar os seus datos unha vez finalizada toda a relación co usuario para cumprir obrigacións legais.

Cruz dopico s.l., , procederá á cancelación dos datos recolleitos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que fosen solicitados ou rexistrados.

No caso de que os datos recolleitos utilizásense para unha finalidade distinta para a cal fosen solicitados ou recolleitos requirirase o consentimento previo dos interesados.

Cruz dopicos.l.,adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado

Os usuarios que faciliten os seus datos de carácter persoal, prestan o seu consentimento expreso para que poidan ser comunicados para a súa utilización a Cruz dopico s.l.,para a realización de actividades propias do seu obxecto social. Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal quedan informados que dita comunicación prodúcese no mesmo momento en que proporcionan os datos a Cruz dopico s.l.

Os usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os dereitos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación dos seus datos e revogación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo comunicación por escrito a Cruz dopico s.l.

No momento de proceder á recollida dos datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxecto de recollida. A negativa a proporcionar os datos cualificados obrigatorios suporá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxecto de que poidan prestarse de modo máis óptimo os servizos ofertados

No caso de que os usuarios deste Website debesen facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder a algúns dos servizos ofertados poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que Cruz dopico s.l. puidese enviar sempre que non estea ligada estritamente á finalidade para a que se solicitou o servizo.

Cruz dopico s.l.., porá a disposición dos usuarios que se inscribiron nalgún tipo de lista de correo dentro desta Website os mecanismos adecuados para darse de baixa da mesma.

 

 

Subscribase a nuestro newsletter.