Condicións de uso

A continuación aparecen os termos do acordo legal que se establece entre o Cliente e CRUZ DOPICO S.L. Ao acceder, navegar ou utilizar este sitio web, o Cliente recoñece que leu, comprendido, e manifesta o seu acordo en estar vinculado a estes termos e cumprir todas as normas e leis aplicables. Se o Cliente non acepta estes termos, non debe utilizar este sitio web.

CRUZ DOPICO S.L.. S.L. pode, sen previo aviso ao Cliente, revisar de cando en vez estas Condicións de uso e calquera outra información contida neste sitio web e actualizala.  CRUZ DOPICO S.L... pode efectuar tamén melloras ou cambios nos produtos, servizos ou programas descritos neste sitio sen previo aviso.

Xeneral

Este sitio web pode conter avisos sobre produtos propios e información de copyright, cuxos termos deben observarse e seguirse.

Este sitio e todo o seu contido non se poden copiar, reproducir, republicar, subir, publicar, transmitir, distribuír nin utilizar para a creación de traballos derivados sen o consentimento previo por escrito de  CRUZ DOPICO S.L.., coa excepción de que  CRUZ DOPICO S.L.. outorga ao Cliente un permiso non exclusivo, non transferible e limitado para acceder e mostrar as páxinas Web deste sitio, unicamente no seu sistema e para o seu uso por parte do seu persoal, non para o seu uso comercial. Este permiso está condicionado ao cumprimento por parte do Cliente de non modificar o contido aquí mostrado, de manter intactos todos os avisos de copyright, marcas rexistradas e outros avisos de propiedade e de cumprir cos termos, condicións e avisos que acompañan o contido deste sitio ou que estean aquí establecidos.

Se o Cliente non cumpre cos termos, condicións e avisos deste sitio, quedarán automaticamente cancelados todos os dereitos outorgados ao Cliente, sen previo aviso, e o Cliente deberá destruír inmediatamente todas as copias do material descargado que estean na súa posesión ou baixo o seu control. Coa excepción do permiso limitado do parágrafo anterior,  CRUZ DOPICO S.L.. non outorga ao Cliente ningún dereito nin licenza, explícitos nin implícitos, sobre ningunha patente, marca rexistrada, copyright ou outros dereitos de propiedade intelectual. O Cliente non pode duplicar ningunha parte do contido deste sitio noutro sitio web nin en ningún outro soporte.

Exclusión de responsabilidades

 CRUZ DOPICO S.L..non garante que a información deste sitio web sexa correcta, estea actualizada nin sexa completa, e este sitio pode conter imprecisións técnicas ou erros tipográficos.  CRUZ DOPICO S.L... non asume ningunha responsabilidade (e rexeita expresamente calquera responsabilidade) sobre a actualización deste sitio para manter a información actualizada nin garante que a información publicada sexa precisa nin completa. Por tanto, o Cliente debe confirmar que a información publicada sexa precisa e completa antes de tomar ningunha decisión relacionada con calquera servizo, produto ou tema descrito neste sitio.

 CRUZ DOPICO S.L.. non garante que vaia a resolver os problemas notificados, aínda que proporcione información co obxectivo de solucionar un problema.

Información confidencial

 CRUZ DOPICO S.L.. non desexa recibir información confidencial nin da propiedade do Cliente a través do noso sitio web. Por favor, teña en conta que calquera información ou material enviado a  CRUZ DOPICO S.L... considerarase como NON confidencial. A información de identificación persoal que envíe a  CRUZ DOPICO S.L.. co fin de recibir produtos ou servizos xestionarase de acordo coas nosas políticas de privacidade. Consulte a pestana "Privacidade" para ver información sobre as políticas de privacidade de  CRUZ DOPICO S.L.

Dispoñibilidade global

A información publicada por  CRUZ DOPICO S.L.. na World Wide Web pode conter referencias ou referencias cruzadas a produtos, programas ou servizos de  CRUZ DOPICO S.L.. que non se anunciaron ou non están dispoñibles no seu país. Ditas referencias non implican que  CRUZ DOPICO S.L.. teña previsto anunciar ou comercializar devanditos produtos, programas ou servizos no seu país. Consulte ao seu contacto comercial de  CRUZ DOPICO S.L... local para obter información sobre os produtos, programas ou servizos que poden estar á súa disposición.

Relacións comerciais

Este sitio web pode conter ligazóns ou referencias a sitios web e recursos que non sexan de  CRUZ DOPICO S.L....  CRUZ DOPICO S.L.., S.L. non efectúa declaración, aseveración ou afirmación algunha sobre ningún sitio web que non sexa de  CRUZ DOPICO S.L... nin sobre recursos de terceiros aos que o Cliente poida acceder a través do noso sitio web. Unha ligazón cun sitio web que non sexa de  CRUZ DOPICO S.L.. non significa que  CRUZ DOPICO S.L... recomende o contido ou uso do devandito sitio web ou do seu propietario. Ademais,  CRUZ DOPICO S.L... non é partícipe nin responsable de ningunha transacción que poida realizar con terceiros, aínda que o Cliente coñeza aos devanditos terceiros (ou utilice a súa ligazón) a través dun sitio de  CRUZ DOPICO S.L..Por tanto, o Cliente recoñece e acepta que  CRUZ DOPICO S.L... non é responsable da dispoñibilidade dos devanditos sitios ou recursos externos nin é responsable de ningún contido, servizo, produto ou outro material que poida atopar nos devanditos sitios ou recursos.

Cando acceda a un sitio web que non sexa de  CRUZ DOPICO S.L..., mesmo un que poida conter o logotipo de  CRUZ DOPICO S.L.., por favor, comprenda que devandito sitio é independente de  CRUZ DOPICO S.L.. e que   CRUZ DOPICO S.L..non ten ningún control sobre o contido do devandito sitio web. Depende do Cliente tomar precaucións para protexerse fronte a virus, vermes, troyanos e outros elementos de natureza destrutiva e de protexer a súa información segundo considere oportuno.

Establecemento de ligazóns con este sitio

Todas as ligazóns con este sitio web deben ser aprobados, por escrito, por  CRUZ DOPICO S.L.., coa excepción de que. CRUZ DOPICO S.L.. consente as ligazóns nos que a ligazón e as páxinas que active a ligazón non: (a) cren marcos ao redor de ningunha páxina deste sitio web nin utilicen outras técnicas para modificar de ningún modo a presentación ou aspecto visual do contido deste sitio; (b) conviden a equívoco a relación do Cliente con  CRUZ DOPICO S.L..(c) dean a entender que  CRUZ DOPICO S.L... aproba ou recomenda ao Cliente, o seu sitio web ou o seu servizo ou ofertas de produtos; e (d) presenten impresións falsas ou ambiguas sobre  CRUZ DOPICO S.L..ou resulten dalgún modo prexudiciais para o nome ou as marcas rexistradas de  CRUZ DOPICO S.L.... Como condición adicional para obter permiso para establecer ligazóns con este sitio, o Cliente acepta que  CRUZ DOPICO S.L... pode, en calquera momento e cando considere oportuno, cancelar o permiso para establecer ligazóns con este sitio web. Se este fóra o caso, o Cliente acepta eliminar de inmediato todas as ligazóns con este sitio web e deixar de utilizar calquera marca rexistrada de  CRUZ DOPICO S.L..

Traducións

O texto deste sitio web pode estar dispoñible en idiomas que non sexan o español. O texto pode ser traducido por un software informático, sen intervención nin revisión humana. Estas traducións proporciónanse para a súa comodidade, e CRUZ DOPICO S.L.. . non garante que a tradución sexa precisa ou completa, tanto se é unha tradución automática coma se realizouna unha persoa. Consulte a continuación a sección sobre Rexeitamento de garantías para ver condicións adicionais.

Subscribase a nuestro newsletter.